OBLIGACIÓ DELS MUTUALISTES I CLUBS SOBRE PRESTACIONS MÈDIQUES


Per tal de complir correctament el Reglament de la Mutualitat Catalana de Futbolistes, es recorda a tots els Mutualistes, que davant una lesió esportiva tenen l’obligatorietat de dirigir-se única i exclusivament als Centres Concertats de la Mutualitat Catalana de Futbolistes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, a excepció d’aquelles lesions que siguin extremadament greus on la vida del futbolista corri perill, que podran ser atesos a qualsevol hospital inclosos els del ICS i la XHUP (Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública).

Tanmateix, tornem a insistir que el Mutualista que pateixi una lesió durant la pràctica de futbol, o futbol sala,  té l’obligatorietat de fer arribar a la Mutualitat el comunicat de lesions o declaració d’accident (emès pel seu club) dintre dels terminis fixats, un màxim de set dies. Quan han estat atesos a centres concertats ho farà el mateix centre mèdic. Si excepcionalment són atesos a  hospitals públics, el jugador haurà d’enviar el comunicat de lesions o declaració d’accident, escanejat, directament  al correu electrònic de la  mutualitat: info@mcf.cat  .

En cas d’accident, reiterem el nostre número d’emergències: 902.108.361.

En cas d’incompliment, el Mutualista perdrà tots els seus drets que es derivin d’aquesta lesió.

 

Article 4art Reglament Prestacions Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija.

 “El mutualista que resulti lesionat com a conseqüència de la pràctica del futbol per alguna de les circumstàncies previstes en el article 6é d’aquest Reglament, haurà de comunicar a la Mutualitat, l’esdeveniment de la seva lesió i les causes que la van produir mitjançant el comunicat de lesions i dintre d’un termini de set dies.”

 “El mutualista lesionat que sigui atès per Serveis Mèdics aliens al quadre mèdic de la Mutualitat, sense que hagués estat especialment autoritzat per això pel Cap Territorial dels Serveis Mèdics o Mèdic Assessor del Consell Territorial, perdrà els seus drets, tant assistencials com els d’indemnització com a beneficiari, en quan es derivin d’aquesta lesió.”

 “També perdrà els drets que, per qualsevol concepte o naturalesa pogués correspondre-li, quan abandoni o trenqui el tractament prescrit pel Metge de la Mutualitat encarregat de la seva assistència.”