Curs Creu Roja 2016-2017

CURS DE PRIMERS AUXILIS A LA PRÀCTICA ESPORTIVA

primers_auxilis_esportPresentació Acadèmica:

La primera actuació davant d’un accident és primordial per aconseguir una possible recuperació de la persona accidentada. El futbol català convoca setmanalment un número important de pares, jugadors, entrenadors, àrbitres, aficionats que omplen els camps de futbol. Per això, és molt necessari que sempre hi hagi gent del futbol preparada per a practicar els primers auxilis a un accidentat en un terreny de joc en qualsevol moment.
Per tal de que aquests coneixements puguin salvar una vida en un moment determinat, la Mutualitat Catalana de Futbolistes, i la Fundació Catalana de Futbol, en col·laboració amb la Creu Roja, proporcionen aquests cursos de primers auxilis a la pràctica esportiva. La Creu Roja de Catalunya té una experiència centenària impartint aquests cursos d’atenció sanitària immediata amb titulació homologada.

Objectius:
– Adquirir coneixements i habilitats bàsiques per poder respondre davant de situacions d’emergència en la pràctica esportiva.
– Aprendre a prevenir accidents. Aplicar procediment i tècniques més adequades per l’autoprotecció i suport als primers auxilis. Identificar i resoldre situacions d’urgència.

Continguts formatius:

Prevenció:
– Conducta AVA (Advertir, aValuar, Actuar).
– Pautes d’actuació davant una situació d’emergència : PAS.
Suport Vital Bàsic:
– Algoritme universal.
– RCP.
Posició Lateral de seguretat.
Obstrucció de la via aèria per cos estrany.
Mobilitat i maneig urgent de la víctima.
Primers auxilis en:
– Hemorràgies.
– Ferides.
– Traumatismes.
– Alteració de la termoregulació.
– Convulsions.
– Hipoglucèmies.

Personal Docent:
El curs serà impartit per personal docent de Creu Roja amb amplia experiència professional i pedagògica adequada. El rati docent alumne serà 1/20.

Alumnes per curs:
El número d’alumnes per curs serà un màxim de 20 alumnes per seu.

Instal·lacions:
Els cursos s’impartiran en les seude la Creu Roja a Lleida.

Recursos necessaris:
Creu Roja facilitarà els següents recursos:
MATERIAL DIDÀCTIC:
– Per suport a l’alumne: Manual de Primers Auxilis a l’Esport de Creu Roja (1 per alumne).
MATERIAL ESPECIFIC:
– 4 maniquins de SVB per practicar RCP.
– Material per a desinfecció de maniquins i elements de barrera.
– Mocadors Triangulars (1 per alumne).

Metodologia:
Exposició teòrica dels continguts.
Demostració i pràctica posterior amb material de simulació.

Avaluació:
Assistència 100 % de la formació.
Avaluació continuada per part del docent.

Gestió de la Formació:
Per tal de poder realitzar la certificació corresponent, d’acord amb l’establert al sistema de qualitat de gestió de la formació, es necessari registrar els cursos i l’alumnat a la base de dades de la Creu Roja, per tal cosa, Creu Roja facilitarà la fitxa d’inscripció de l’alumne al curs (amb l’autorització pel tractament de les dades personals).

Temporització de la Formació:
Horari  a la seu de Lleida. (C/ Henri Dunant, 1)
Dissabte dia 26 de Novembre: De 10:00 h a 14:00 h i de 15:00 h a 19:00 h
Al descans s’oferirà un càtering fred.

Preu del curs:
35 € (Exempt IVA article 20.1.9 Llei 37/92 de 28 de desembre).

Formulari Inscripcio

    Nom i Cognoms de la Persona (Obligatori):

    Email de Contacte (Obligatori):

    Telèfon (Obligatori):

    Máxim 20 assistents, per ordre de inscripció.