Política de Privacitat

1. Qui es el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija (MUPRESFE).
CIF: V85599645

Adreça fiscal: C/ Viriato, 2 de 28010 Madrid

Adreça Postal: Delegació Territorial Catalana:
Ronda Sant Pere, 19-21, Entr.
08010 Barcelona

Telèfon: 93.481.68.45

Correu electrònic: atencio.mutualista@mcf.cat

2. Com obtenim les teves dades personals?

Voluntàriament per part teva o del teu representant legal, en el moment de formalitzar la relació amb nosaltres contractant la nostra assegurança a través del Portal del Federat (http://www.futbol.cat/fnfg/).

3. Com utilitzem les teves dades personals?

El mutualista afiliat a la MUPRESFE autoritza la utilització de les dades personals facilitades lliurement per:

– El compliment de l’objecte de la seva afiliació a la Mutualitat de Futbolistes.
– Informació referent a la salut dels lesionats i del seu procés assistencial.
– Estudi d’autoritzacions per als serveis que així ho requereixin.
– Atenció de les reclamacions que es poguessin efectuar.
– La realització d’estudis estadístics i anàlisis de sinistralitat.
– La prevenció del frau en la selecció del risc i en la gestió de sinistres.

4. Quina es la legitimació per utilitzar les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades es pel consentiment de l’interessat i per a l’execució contractual de les prestacions de serveis contemplades al Reglament de Prestacions de MUPRESFE (www.mcf.cat), segons disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades.

5. Quant de temps conservarem les teves dades personals?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i/o segons el termini de conservació que legalment correspongui per a la finalitat específica per a la qual han estat recollides o registrades.

D’acord amb l’establert pel Decret 38/2012, del 13 de Març, sobre historia clínica, drets i deures dels pacients i professionals de la salut, referent a la documentació clínica, d’àmbit estatal, s’ha de conservar la documentació com a mínim 5 anys, contant des de la data d’alta del procés assistencial.

Així mateix, segons la Llei 41/2002, del 14 de novembre, bàsica reguladora de la autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria de informació i documentació clínica, d’àmbit estatal i per la Llei 16/2010, del 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica de la Generalitat de Catalunya, s’estableix un període de 15 anys per conservar la següent documentació sanitària:

– Consentiments informats.
– Informes d’alta.
– Informes quirúrgics.
– Dades relatives a l’anestesia.
– Els informes d’exploracions complementaries…

6. A qui comunicarem les teves dades personals?

No cedim les teves dades personals a tercers, excepte:

Que sigui necessari per realitzar els nostres serveis i prestacions. En aquest cas, estem legalment coberts mitjançant un contracte de col·laboració o prèvia autorització del pacient.

La Mutualitat podrà enviar comunicacions informatives relacionades amb els serveis de MUPRESFE a través de la seva Delegació Territorial Catalana.

A les administracions públiques competents, en els casos establerts per la llei i per les finalitats en ella definits.

7. Realitzarem transferències de dades a tercers països?

No realitzarem transferències internacionals de dades a tercers països.

8. Quins son els teus drets quan ens facilites les teves dades personals?

• Qualsevol mutualista té dret a obtenir confirmació sobre si a MUPRESFE estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

• Els mutualistes interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als que van ser recollides.

• En determinades circumstàncies, els mutualistes interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, MUPRESFE deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podràs exercir materialment els teus drets de la següent manera:

• Per correu postal adreçant escrit a: Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija (MUPRESFE) – Delegació Catalana, Ronda de Sant Pere, 19-21 Entr, 08010 Barcelona.

• Per correu electrònic adreçat a: atencio.mutualista@mcf.cat.

• A través del formulari web

Cal adjuntar a la sol·licitud una copia del DNI o document acreditatiu de la teva identitat o representació.

A qualsevol de les modalitats que utilitzis t’oferirem els formularis corresponents per a exercitar materialment aquests drets.

Si has atorgat el teu consentiment per a alguna finalitat concreta, tens dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el teu consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que consideris vulnerats els teus drets pel que fa a la protecció de les teves dades personals, especialment quan no hagis obtingut satisfacció en l’exercici dels teus drets, pots presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.