PRENDRE IBUPRIFÈ AMB ALCOHOL


ibup

Prendre ibuprofè per alleugerir el mal de cap típic de la ressaca desprès d’haver ingerit alcohol suposa una mala idea. Les raons són varies.

Els antiinflamatoris no esteroides poden produir, com efecte advers, una lesió sobre la mucosa gàstrica. La ingesta concomitant d’alcohol potencia aquest poder ulcerògen per increment de la secreció àcida gàstrica. Aquestes lesions a l’estomac provoquen epigastràlgia (mal d’estomac), pirosi (acidesa d’estomac) i fins i tot en casos d’ingestió crònica, l’aparició d’úlceres i hemorràgies digestives, segons s’explica del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB).

Pot potenciar els efectes de l’alcohol?

El problema pot presentar-se quan ibuprofè i alcohol s’ingereixen simultàniament i són metabolitzats per les mateixos enzims, ja que aquestes metabolitzen menys les dues substàncies, provocant que tinguin un major efecte.

Quan es realitza una ingesta ocasional aguda d’alcohol, es produeix una menor metabolització de l’ibuprofè, la qual cosa dona lloc a un efecte més perllongat i a un possible risc de toxicitat si no es separen suficientment les dosis.

Quanta més graduació, més efectes exerceix sobre l’ibuprofè?

Una graduació alcohòlica major de 30º incrementa la biodisponibilitat de l’alcohol. Quan major sigui l’alcoholèmia, major serà el temps de metabolització de l’alcohol, per la qual cosa en funció de les vies metabòliques que s’activen, l’efecte de les begudes alcohòliques sobre l’ibuprofè i la seva eliminació seran diferents.

Per que via es metabolitza l’ibuprofè?

L’ibuprofè es metabolitza en el fetge a través del citocrom P450, mentre que l’etanol es metabolitza fonamentalment per oxidació, transformant-se en acetaldehid.

En les situacions de consum oral, les més habituals, aquest procés succeeix principalment en el fetge i es troba fonamentalment mediat per l’enzim alcohol deshidrogenasa (ADH). No obstant, existeixen dues vies secundàries de metabolització de l’alcohol en l’hepatòcit i una d’elles funciona a través del citocrom P450. Al tractar-se d’una via secundària, funcionarà tan sols quan a causa d’una ingesta massiva d’alcohol la via principal resulti insuficient, o davant una ingesta crònica amb afectació hepàtica. En aquest cas, la posada en marxa d’aquest sistema per metabolitzar l’alcohol interferiria amb el metabolisme dels fàrmacs.

I si consumim alcohol i ibuprofè de manera habitual?

L’efecte de Perelló, l’efecte de l’alcohol en la metabolització dels fàrmacs és diferent en funció de si es consumit de forma ocasional o de forma crònica o habitual.

La metabolització de fàrmacs en els alcohòlics crònics pot estar accelerada degut a que el consum crònic d’alcohol ha provocat una inducció dels enzims responsables de la metabolització dels fàrmacs i el propi alcohol. Com a conseqüència, es produirà un efecte farmacològic menys durader, que pot fer necessari repetir la dosificació en un període de temps interior al recomanat.

Tampoc serveix canviar l’ibuprofè pel paracetamol, ja que l’alcohol comporta una introducció enzimàtica que dona lloc a una major formació dels metabòlit hepatotòxics del paracetamol i a una major sensibilitat del fetge en front d’aquests metabòlits, a més a més d’implicar una menor biodisponibilitat del fàrmac degut a una major velocitat d’eliminació.

I sempre hem de recordar que “el consum d’alcohol amb fàrmacs comporta un risc per a la salut”.