TRACTAMENT DE L’ANISAKIS, EL PARÀSIT DEL PEIX


L’anisakis símplex és un paràsit d’uns 2 centímetres de llarg, les larves viuen en l’aparell digestiu de moltes espècies marines com el lluç, el bacallà, la tonyina, el pop, la sèpia, el calamar en alguns crustacis com els crancs i les llagostes.
Què peixos estan més afectats
Les espècies de peixos descrits com hostes de l’Anisakis símplex en el nostre entorn són: bacallà, sardina, seitó, arengada, salmó, lluç, llucet, halibut, rèmol, verat, bonic i sorell. Entre els cefalòpodes, calamar, pop i sèpia. En els mariscos crustacis també poden trobar-se anisakis. Pot haver-hi una freqüència de parasitació entre el 23 i el 80% dels peixos de venda comercial. També passa amb els peixos d’aigua dolça.
Com entrem en contacte amb l’anisakis
La via d’entrada d’aquest paràsit en el nostre cos és la ingesta de peix cru, en salaó, marinat, fumat o poc cuinat.
Malalties que poden produir en els éssers humans
L’anisakis es produeix per infestació de peix contaminat amb anisakis o paràsits relacionats (Pseudoterranova, Phocanema, Diphyllobothrium latum, Nanophuyetus salmicola, Eustrongylides, etc.). Aquest paràsit s’acantona en els músculs de peixos sobretot de la costa del pacífic. Els hostes d’aquests paràsits són les foques i altres mamífers aquàtics.
Situació clínica
Al cap de dos dies de dinar peix infectat apareix dolor epigàstric, sequedat de gola, i acalorament de boca i esòfag. Dolors abdominals còlics de 10 minuts de durada, amb vòmits, diarrees, urticària, etc. En l’endoscòpia es pot veure l’intestí edematós i hemorràgic. A vegades es poden produir invasions de l’intestí, perforació i eosinofília, amb un quadre similar a un abdomen agut (com una apendicitis).
Diagnòstic de l’anisakis
Pot aparèixer una eosinofília (augment d’eosinòfils en recompte dels glòbuls blancs) en la sang. També pot haver-hi sang oculta en excrements. Es deu realitzar una endoscòpia d’intestí proximal veient-les larves. No hi ha un test diagnòstic per l’anisakis.
Tractament
• L’eliminació mitjançant l’endoscopi de les larves.
• Si apareix com abdomen agut, intervenció quirúrgica.
• L’eficàcia dels antihelmíntics (medicaments que actuen contra els cucs de paràsits intestinals) no ha pogut demostrar-se.