QUÈ SUPLEMENTS NUTRICIONALS PODEN SER RECOMANABLES EN FUTBOLISTES


suplements

Malgrat que l’entrenament és probablement la pedra angular del rendiment en els futbolistes, la nutrició és altre dels pilars fonamentals. Una correcta nutrició tindrà un paper primordial per permetre als esportistes tolerar les càrregues d’entrenament, facilitar les adaptacions produïdes per aquestes, i maximitzar el rendiment el die dels partits. Dintre de la nutrició, els suplements nutricionals (entesos com els nutrients o menjars que s’ingereixen a més de la dieta habitual amb la finalitat de millorar la salut o el rendiment) han cobrat una importància en els últims anys. En el cas del futbol, s’ha estimat que més del 90% dels esportistes consumeixen suplementes nutricionals, sent els més habituals les begudes esportives i les vitamines.
• Per altra banda, en un estudi realitzat en els mundials de futbol del 2002 i el 2006 la prevalença estimada va ser del 43% probablement perquè les begudes esportives no es consideraven com a suplements.
• Però, encara existeix molta controvèrsia  respecte a què suplements nutricionals tenen realment una evidència que els doni suport i quins no, i en molts casos alguns suplementes tenen més de màrqueting que de ciència. Per exemple, l’Institut Austràlia de l’Esport 3 ha realitzat una llista en la qual divideix els suplements en funció de l’evidència que els dóna suport i que segurs són, categoritzant amb una Als suplements amb més evidència, amb una B els que podrien tenir beneficis, però sobretot sobre els que falta encara investigació, amb una C els que no aporten beneficis o l’evidència dels quals no és suficientment fort, i amb una D els suplements que no serien recomanats per estar prohibits o presentar un alt risc de contaminació. Com veurem són molt pocs els suplements amb una evidència suficientment forta per donar suport el seu ús de forma consistent.
SUPLEMENTS ESPORTIUS AMB UNA FORTA EVIDÈNCIA CIENTÍFICA
(categoria A)

Aliments esportiusBegudes esportives, gels, electròlits, suplements de proteïnes
Suplements mèdicsFerro, calci, vitamina D, multi vitamines, probiòtics, zinc
Suplements ergo gènics Cafeïna,  beta-alanina, bicarbonat, nitrats, creatina i glicerol

Figura 1. Suplements amb una forta evidència científica per ser utilitzats en l’esport segons l’Institut Australià de l’Esport. 3

A més, en el cas concret del futbol és encara més escassa l’evidència científica respecte a alguns suplements, Davant aquest context, el panel d’experts de la UEFA – en el qual participa la responsable de nutrició del FC Barcelona, a més d’altres entrenadors, científics, mèdics, nutricionistes i en general professionals del món del futbol – ha realitzat un article de consens publicat en la prestigiosa revista British Journal of Sport Medicine en el qual comenten alguns suplements que podrien tenir una major evidència que doni suporta el seu ús,
• Com comenten els autors, els esportistes han de tractar de donar prioritat als aliments enfront dels suplements, sent aquests últims consumits únicament per tractar d’aconseguir objectius específics en l’àmbit de rendiment o salut. En aquest sentit, hi ha alguns suplements que podrien ser recomanables en certes ocasions atenent a l’evidència científica que els dóna suport, la qual cosa està resumida també en un article de consens del Comitè Olímpic Internacional sobre aquest tema.
• Per exemple, a vegades els futbolistes poden presentar una deficiència de certs micronutrients, com poden ser la vitamina D, el calci o el ferri. En aquests casos poden ser convenient suplementar amb aquests micronutrients, els quals són segurs per la salut – a no ser que s’administren en dosis excessives o de forma crònica, com passa, per exemple, amb ferro.
• Malgrat que idealment ho faríem buscant una marca comercial de reputada confiança, utilitzant les dosis terapèutiques i durant períodes de temps tan curts com sigui possible.

TIPUS DE SUPLEMENT OBJECTIUPROTOCOL
MICRONUTRIENTS  
Vitamina DPrevenció i tractament de deficiències per mantenir la salut i el rendimentSegons prescripció mèdica
Ferro  
Calci  
ALIMENTS ESPORTIUS  
Begudes esportivesAportació de la dosi mínima de macronutrientsSegons càrregues d’entrenament
Gels  
Barretes i similars  
Batuts i aliments rics proteïna  
RENDIMENT  
CafeïnaMillora del rendiment mitjançant diferents vies.Cafeïna 3-6mg/kg 60 minuts abans exercici
CreatinaL’evidència específica en elFase de càrrega 20g/dia durant  5-7 dies
Beta alaninafutbol per beta-alanina iBeta alanina consum diari 65mg/kg
NitratsnitratsNitrats s’observen beneficis aguts després ingesta 5-9 mmol en 2-3 hores prèvies

 Taula 1. Resum de suplements nutricionals que podrien ser recomanables en futbolistes. Taula adaptada de Collins et al.4

Per altra part, malgrat que es deu donar prioritat a ingerir tots els nutrients necessaris mitjançant la dieta habitual, en moltes ocasions del dia a dia dels futbolistes això es fa especialment complicat (per exemple, quan s’han d’encadenar diversos entrenaments, la qual cosa dificulta ingerir menjars en els mateixos). És per això que en aquests casos pot ser recomanable suplementar amb els coneguts com a “aliments esportius”, és a dir, begudes amb carbohidrats i electròlits, gels, barretes o batuts de recuperació, entre altres.
A més, existeixen diversos suplements nutricionals que poden ser efectius per millorar el rendiment esportiu, malgrat que com comenten els autors de l’article de consens, escassos estudis han avaluat de forma directa els efectes d’aquests suplements en el rendiment específic en el futbol, i menys encara ho han fet en futbolistes professionals. Això no obstant, donada la seva evidència en altres esports, suplements com la cafeïna o la creatina podrien ser recomanables com ajudes ergo gèniques, i altres com la beta-alanina o els nitrats tenen menys evidència, però també podrien ser potencialment efectives.
Pe últim, no hem d’oblidar que els suplements nutricionals tenen també alguns riscos associats al seu ús. A més dels possibles efectes adversos d’alguns suplements, s’ha observat que alguns suplements poden estar contaminats amb substàncies no etiquetades i que podrien estar prohibits en l’esport o augmentar el risc d’efectes adversos. De fet, diferents estudis que han analitzat centenars de suplements nutricionals han observat una alta prevalença (15-25%) de substàncies no declarades en l’etiqueta i prohibides en l’esport, com els asteroides. És per això que a l’hora d’escollir suplements nutricionals és important anar a empreses de marcada confiança i que hagin passat controls independents de qualitat dels seus productes (com pot ser el programa Informed Sport, que acredita l’absència de substàncies prohibides en els suplements).
Autor: Pedro L. Valenzuela
Barça
Innovation Hub